Hunze en Aa’s neemt initiatief tot gesprek functie Oosterland

Hunze en Aa’s neemt het initiatief om in gesprek te gaan met provincie en grondgebruikers over de functie van gebied Oosterland: natuur of landbouw.

Melkkoeien (foto: Matthias Zomer – Pexels – CC0 License)

Verschillende belangen
In het gebied Oosterland bij Haren is al langere tijd discussie over het waterpeil. Er is sprake van verschillende belangen: de landbouw heeft belang bij een lager waterpeil dan voor natuur nodig is. In een eerder vastgesteld peilbesluit was volgens de rechter onvoldoende rekening gehouden met het belang van de landbouwers. Daarom stond er vanavond een nieuw peilbesluit op de agenda van ons algemeen bestuur.

Verlaging waterpeil
In het nieuwe peilbesluit wordt het oppervlaktewaterpeil verlaagd, om de bodemdaling door gaswinning te compenseren. De landbouwers hebben al geruime tijd te maken met een te hoge waterstand, waardoor mogelijk schade ontstaat of toeneemt. Na inspraak en beraadslaging is echter besloten om het peilbesluit op te schorten om er zo voor te zorgen dat de provincie actie onderneemt.

Functie Oosterland
De provincie heeft als doel om het gebied Oosterland onder de noemer natuur te laten vallen. Landbouwpercelen zullen daarvoor omgezet moeten worden naar natuur. De provincie is echter niet in staat geweest om overeenkomsten tot koop of ruil aan te gaan. Door zowel Natuurmonumenten als de grondgebruikers is ons gevraagd om nogmaals met alle partijen in gesprek te gaan over de functie van het gebied. Ons dagelijks bestuur juicht een gesprek toe en neemt daarin het initiatief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
6 + 5 =