The Nextcity or The Next Failure?

Sinds november 2015 loopt in de stad Groningen het proces voor een nieuwe Omgevingsvise. Het project is genaamd ‘The next city’ met een projectwebsite ‘Hoe zie jij stad’. Voor de liefhebbers van ambtelijke ruimtelijke proza zal zeker de ontwerp omgevingsvisie moeten lezen. Een opvallend iets is het zeker gaat om de bereikbaarheid en mobiliteit. Want in dezelfde week werd ook de zogenaamde Tussenevaluatie HOV-visie gepresenteerd. Het is echt raadzaam om dit stuk naast de ontwerp omgevingsvisie te lezen. Ook werd op 16 maart 2018 een belangrijke blauwdruk gepresenteerd tussen de samenwerking van Nederland en Vlaanderen; “De lage landen 2020 – 2100 een toekomst verkenning“. Hierin is feitelijk duidelijk te zien dat de planvorming voor onze stedelijke visie feitelijk al 2 jaar te laat is begonnen. Door te laat te beginnen is het achter de feiten aanlopen? Hierin valt de positie van Noord-Nederland weer ‘op’?

Screenshot website gemeente Groningen: ‘Hoe zie je stad’

Mobiliteit het ongewenste kind?
Binnen ons stedelijk beleid val al jaren iets op. Dat dit er vaak bijhangt zonder een echte visie en strategie. In andere steden van Nederland loopt zo’n proces gelijk aan de nieuwe Omgevingsvisie. Daarbij is het wel een eigen deel in het hele verhaal. Vooral de 4 steden in de Randstad zijn er erg sterk in een goede visie neer te leggen, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Den Haag heeft de meest recente publicatie met als titel”Schaalsprong openbaar vervoer Den Haag en regio”. Dit is een heel goed stuk en geeft ook meteen aan waar in de stad Den Haag de knelpunten met de auto gaan komen. Deze publicatie is van eind februari. Ook Rotterdam heeft een ‘Stedelijk verkeersplan 2030‘. De titel van het stuk: ‘Slimme bereikbaarheid voor een gezond, economisch en aantrekkelijk Rotterdam’. Het valt op dat 2 steden met zeker een vergelijkbare afdeling Stadsontwikkeling wel erg over hun bereikbaarheid nadenken over de langere termijn. Zolang als iedereen de uitwerking van bepaalde mobiliteit projecten in de gemeente Groningen volgt moet intussen het beeld via de regionale media ook overkomen van er is geen visie noch regie, want de samenhang ontbreekt volledig? Ook schort het aan bovengemeentelijke samenwerking op dit vlak. Sinds 2012 ontbreekt elke vorm van visie binnen de Regio Groningen – Assen op mobiliteit in de stedelijke regio. Het lijkt er erg op dat mobiliteit feitelijk het ongewenste stedenbouwkundige kind is bij de Gemeente Groningen?

The next failure?
In eerdere tussenrapportages aan de gemeenteraad maakte men zich zorgen van hoe gaan we na het Regio Specifiek Pakket – Zuiderzeelijn onze mobiliteit betalen? Dit is duidelijk te lezen in de collegebrief van 15 mei 2017 ‘Tussenstand The Next city‘. Op bladzijde 5 komen we het volgende tegen in deze brief: In de Regio Groningen-Assen blijven we werken aan economische profilering, versterken van de bereikbaarheid en de kwaliteit van stad en land. Met de provincie hebben we bestuurlijke duo’s gevormd tussen wethouders en gedeputeerden om een gezamenlijke ambitie te formuleren die we in Next City kunnen opnemen. In de praktijk werkelijk weinig van te merken ook in de communicatie naar de leden van de Staten en gemeenteraad met betrekking tot agendavorming. Bij bladzijde 7 valt deze in het oog: ‘ Voor het overgrote deel van de investeringen is op dit moment geen zicht op dekkingsbronnen. Behalve de bestaande intensiveringsmiddelen is er geen eigen stedelijk fysiek investeringsgeld. Waar in het verleden veel externe bronnen aanwezig waren (uit onder andere ISV en RSP), zijn deze er naar verwachting straks niet meer. Dit bewijst dat onze medewerkers aan het Zuiderdiep 98 noch onze beide gemeentesecretarissen weten waarover ze praten. Mede door gebrek aan een opvolgende agenda voor de mobiliteit tot 2030+ die als zelfstandig deel binnen de Next city hoort te zijn loopt de stad veel geld mis samen met de provincie Groningen. The Next city had een stevige herijking voor het mobiliteitsbeleid van stad en regio moeten zijn waar alle deelnemers gelijktijdig hun bouwstenen aanleveren voor de optimale afstemming tussen provinciaal, stadsregio en gemeente Groningen. Omdat de contramal mobiliteit volledig ontbreekt is er werkelijk sprake van de The next failure!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
30 ⁄ 15 =