Organische stof: goed voor bodem en water

Steeds meer boeren zien het belang van een actief organische stof beheer op hun bedrijf. Ruim 80 belangstellenden kwamen vrijdag in hotel Aduard bijeen om zich over dit onderwerp te laten bijpraten. Het is bekend dat organische stof belangrijk is. Maar de invloed ervan op het bodemleven en de waterhuishouding was voor veel aanwezigen toch een eye-opener.

(foto: Noorderzijlvest)

Met name de presentaties van twee praktijkvoorbeelden spraken de aanwezigen erg aan. Wim Stegeman sprak over de akkerbouw, Theo Mulder over de veehouderij. Veel interesse was er ook voor de wijze waarop plantenresten uiteindelijk in humus worden omgezet en hoe je dit proces kunt beïnvloeden. In de discussie werd vooral aandacht gevraagd voor de landbouwmechanisatie. De zware machines zorgen voor veel problemen. Ook het beleid en de regelgeving zouden meer op het beheer van organische stof toegespitst moeten worden.

Provincie en waterschap willen via beleid maatregelen stimuleren
Gedeputeerde Staghouwer, ook aanwezig, ziet het verbeteren van de bodem als een belangrijke maatregel om de landbouw en het watersysteem voor de toekomst klimaatbestendig te maken. Hij wil het programma Gouden Gronden graag gebruiken om het toekomstig landbouwbeleid verder te onderbouwen en vorm te geven.

Gouden Gronden
De kennisbijeenkomst werd georganiseerd in het kader van het Programma Gouden Gronden. Het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen werken hierin nauw samen met lokale landbouworganisaties. Jan Wanink, programmaleider van Gouden Gronden, zegde toe na te zullen gaan hoe binnen het programma het verbeteren van het organische stofgehalte van de bodem verder kan worden gestimuleerd. Hij wees de aanwezigen ook nog op subsidiemogelijkheden binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) voor veel van de deze middag behandelde maatregelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
24 × 26 =