Alternatief inwoners heeft voorkeur verdubbeling N33 Midden

Het Rijk en de provincie Groningen willen de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam verdubbelen en hebben daarvoor een aantal mogelijke alternatieven onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de verdubbeling van de N33 Midden het meest gunstig is op basis van alternatief X1. Dit alternatief scoort het beste op verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de noordelijke regio, twee belangrijke doelen van de verdubbeling. Dit maakten provincie Groningen en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat vandaag bekend. Alternatief X1 is aangedragen door omwonenden uit de werkgroep Tjuchem en snijdt de bocht in het huidige tracé af.

Bij het onderzoek in 2016 werd aanvankelijk uitgegaan van drie alternatieven. Naar aanleiding van een aantal zienswijzen op de gepubliceerde Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn toen alternatieven D en G uit de Voorverkenning toegevoegd, ook omdat deze deels tegemoet komen aan de projectdoelstelling. Daarnaast zijn nog twee extra varianten toegevoegd, X1 en X2. Deze kwamen voort uit klankbordgroepen en diverse ontwerpsessies. In totaal zijn er dus zeven alternatieven meegenomen in de effectenonderzoeken.

Keuze voor X1

Voor de keuze van het voorkeursalternatief zijn de zeven alternatieven onderzocht en getoetst aan onder andere effecten op het gebied van verkeer, milieu en landbouw. Alternatief X1 scoort goed op bereikbaarheid, verkeersveiligheid, heeft veel draagvlak en past binnen het beschikbare budget. Daarnaast biedt dit alternatief kansen om de oorspronkelijke landschaps- en kavelstructuur te herstellen. Bij het opruimen van de bestaande weg komt er grond vrij, wat groeikansen kan bieden voor agrariërs. Ook is dit alternatief toekomstbestendig met het oog op het eventueel verdubbelen van het laatste deel van de N33 naar de Eemshaven.
Door de bocht scoort een verdubbeling langs het bestaande tracé, alternatief A, iets minder goed op bereikbaarheid en verkeersveiligheid dan de alternatieven die rechter lopen. Alternatief X1 is financieel gunstiger dan X2, dit geeft de doorslag voor de keuze voor X1.

Volledig energieneutrale weg
De provincie Groningen en het ministerie spraken eerder de ambitie uit de N33 Midden als volledig energieneutrale rijksweg te willen aanleggen. Dit betekent dat naast het energieverbruik van de weg ook het energieverbruik van de aanleg ervan wordt gecompenseerd. Alle alternatieven boden goede kansen voor duurzaamheid. Alternatief X1 is 1.8 km korter dan het huidige tracé, waardoor het brandstofverbruik afneemt. Ook biedt een geheel nieuwe brug over het Afwateringskanaal kansen voor een ecologische verbindingszone. Daarmee is de keuze voor alternatief X1 ook een duurzame keuze.

Impuls voor de regio
De verdubbeling van de N33 betekent een mooie impuls voor de totale Eemsregio. Uit het onderzoek blijkt dat de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid sterk verbeteren. De verdubbelde N33 trekt ook verkeer aan van parallelle routes en daarmee wordt het onderliggend wegennet meer ontlast.

N33 tussen Assen en Gieten (foto: Vijverln – Wikipedia)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
13 + 17 =