Wees of wordt geen Mallegatter

Gisteren berichten kranten en andere pers dat vanwege neerslag (hoeveelheid in tijd en duur) het Waterschap Hunze en Aa’s meer tracht te spuien en reservecapaciteit voor opvang wil realiseren voor het gehele boezem. Spuicapaciteit wordt verhoogd door in samenwerking met Rijkswaterstaat (RWS) de sluizen te Delfzijl/Farmsum te benutten op maximale (venstertijden) volgens berichten en site H&A van 7 uur. Dit in verband met tij en storm. De Initiatiefgroep Winschoterdaip OPEN stelt dat kennelijk Waterschap Noorderzijlvest onvoldoende kan spuien via het Lauwersmeer waardoor de extra capaciteit aan de oostelijke kant van de Provincie NOODzaak is.

Zeesluis in Farmsum (foto: Mike Tomale)

In het boezem was vanwege het helemaal dicht zetten van een watervoerend, meer dan 400 jaar oud kanaal het Oude Winschoterdiep door de voorgenomen bouw en ligging (hellinghoek/alignement) en algehele tunnelligging, een blokkade gepland om toch waterafvoer en veiligheid (als ook ecologische kwaliteit) te blijven garanderen (KRW) een zeer diep gelegen open tunnel met onderwater gelegen aanloopbodem, sifon bedacht in plaats van het kanaal maximaal vanwege toekomst en klimaat voor waterbeheersing, veiligheid en calamiteiten en wijzigingen in klimaat open te houden. Tegelijk het weer goed kunnen varen voor publiek, publiek transport en gebiedsontwikkeling (Leyhoeve, FC Groningen en meer) te realiseren.

Uit WOB-stukken verkregen middels een WOB (een van de vele WOB-verzoeken aan Rijkswaterstaat (RWS), Gemeente, Provincie als toezichthouder waterschappen) blijkt dat zonder enig openbaar rapport of openbaar gemaakt besluit dat op geen enkele manier voor nu en de nabije en langere toekomst de waterhuishouding in en om de stad en in het gehele boezen geen gevaar oplevert er gekozen is om het kanaal toch af te dammen en er een Mallegat van te maken. Het sifon te laten verdwijnen, terwijl het eerst in 2015, 2016 en 2017 een vergunningsvoorwaarde (Waterwet) was en ook als zodanig opgenomen was in de plannen en planvoorbereidingen.

Opmerkelijk
In de contacten van de Initiatiefgroep Oude Winschpoterdiep Open met het Waterschap Hunze en Aa’s noch met de aannemerscombinatie of RWS en de Provincie werd met geen woord gerept over het”’weg poetsen en wegbezuinigen van het vereiste, op zeer grote diepte gelegen en starre sifon. Einde 2017 blijkt dat men de kosten en oplossingen ergens anders “’belegd”’heeft en het eerst zwaar bevochten sifon door het waterschap eenvoudig verdwenen is.. Het kanaal zoals het nu lijkt volledig afgedamd is en tot een Mallegat(ook voor bestuurders van politieke achtergronden inclusief het waterschap) verworden, is na meer dan 400 jaar functionele dienst te hebben gehad voor de:

  1. veiligheid en water af-en aanvoer;
  2. scheepvaart en scheepsbouw;
  3. vis en ecologie;
  4. ruimtelijk ontwikkelingskader voor watergebonden industrie, wonen en werken langs en met het Daip;
  5. achterland verbinding en cultuurhistorische vaarweg van groot formaat voor de Veenkolonien en geheel Nederland;
  6. ontwikkeling van de eerste geregelde trekvaart op het water(bron: Reinder Reinders, Emeritus RUG en studenten).

Het sifon is verdwenen, het kanaal gedegradeerd tot een sloot met een teveel aan beweegbare bruggen.

Nu het Waterschap vanwege gewone neerslag op Oudejaarsdag extra moet spuien op de wijze waarop het thans gebeurd en in de toekomst nog meer nodig zal zijn is het des te vreemder en onrustbarender dat de politieke bestuurders van de aanpak RingZuid, RWS, Gemeente en hun volgers in het waterschap besloten hebben het kanaal te laten verworden tot een Mallegat en de veiligheid voor nu en de toekomst op een andere manier en andere kostendragers op te laten lossen. In het licht van de komende spuiperiode en noodzaak na een natte Oudejaarsdag en combinatie met komende storm en tijd (volle maan) een zeer omstreden besluit van de overheden. Omstreden, temeer omdat veiligheid en overal droge en veilige voeten de eerste garantie moet zijn met de beschikbare publieke middelen.

De door de overheden betrokken bij de aanleg van de (te ondiepe tunnel) gevolgde werkwijze en wegpoetsen van aanvankelijke ontwerpeisen in Mer en besluiten(als ook in de gunning) maakt dat openbaar onderzoek naar deze handelwijze vanwege veiligheid en aard van de genomen besluiten een vereiste is.

  • Een vereiste voor onomkeerbare uitvoeringen
  • Een vereiste om alle alternatieven aan een grondig openbaar onderzoek te onderwerpen, inclusief alle door de Initiatiefgroep aangedragen en vol door de buurten en partners gesteunde alternatieven. Met veiligheid kan en mag men niet sjoemelen.

NB De Oude initiatiefgroep heeft zich opgeheven per 31 december 2017. De nieuwe aanpak OPEN DIE DIEPEN/ Oude Winschoterdaip Open 2.0 gaat verder. Ook water stroomt waar het niet gaan kan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
7 × 9 =