Participatieverklaring migranten zou niet helpen

Volgens betrokkenen zou de participatieverklaring die het kabinet nieuwkomers verplicht wil laten ondertekenen nutteloos zijn. Dat schrijft de Volkskrant. Hiermee verklaren asielmigranten zwart op wit dat ze de ‘kernwaarden’ van de Nederlandse samenleving kennen. 


Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gefotografeerd in de Passage in Den Haag (foto: Overheid)

SP, VVD, D66, VluchtelingenWerk en twee adviesraden van de regering zien weinig toegevoegde waarde.  Volgens Raad van State en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken zou er ook een overlap zijn met het verplichte inburgeringsexamen. Dat schrijft Trouw. Bovendien waarborgt het basisexamenprogramma dat de vreemdeling die het basisexamen inburgering met goed gevolg heeft afgelegd, beschikt over elementaire praktische kennis van onder andere zijn rechten en zijn verplichtingen na aankomst in Nederland, de rechten en verplichtingen van anderen in Nederland en de in Nederland gangbare omgangsregels.

De participatieverklaring is het pronkstuk van PvdA-minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Het kabinet streeft ernaar om per 1 juli 2017 de participatieverklaring op te nemen in de Wet inburgering. Lodewijk Asscher: ‘verwacht wordt dat de vluchteling een bijdrage levert en dat deze wil integreren. Daar is een inburgeringstraject voor. kennis nemen van de Nederlandse samenleving, oriënteren op de arbeidsmarkt, kiezen voor de fundamentele waarden die we hier gemeen hebben’. (bron: NOS)

Het participatieverklaringstraject bestaat uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

In de maand december zijn in veel Nederlandse gemeenten dergelijke participatieverklaring getekend, zoals in Monfoort, Oldenzaal en Eindhoven.

De volledige tekst van de verklaring:

Welkom in Nederland!

U bent net komen wonen in Nederland of u woont hier al een tijdje. Wij willen u graag informeren over het samenleven in Nederland en de dingen die hier belangrijk zijn.

Participatie vinden we in Nederland heel belangrijk. Evenals de waarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Met deze waarden hangen rechten samen waarop u een beroep kunt doen.

Vrijheid:
In Nederland mag iedereen denken, doen en zeggen wat hij wil. Dit betekent dat:
– Iedereen zijn eigen mening mag uiten.
– Iedereen een eigen geloof of leefstijl mag hebben.
– Iedereen vrij is wel of niet te geloven.
– Iedereen recht heeft op eigen keuzen en zelfstandigheid (zelfbeschikkingsrecht)

Hieraan zitten wel grenzen. Wat iemand doet of zegt mag nooit in strijd zijn met de wet. Je mag bijvoorbeeld niet iemand met opzet beledigen, discrimineren of aanzetten tot haat.

Gelijkwaardigheid:
In Nederland worden alle burgers gelijk behandeld. Alle burgers hebben dezelfde rechten en plichten: mannen, vrouwen, homoseksuelen, hetero’s, gelovigen, niet gelovigen etc. Discriminatie wordt niet geaccepteerd.

Solidariteit:
In Nederland vragen we burgers elkaar te helpen en bij te staan als dat nodig is. Burgers zijn samen verantwoordelijk voor de samenleving. Burgers hebben recht op een veilige leefomgeving, fatsoenlijke huisvesting, eerlijke arbeidsvoorwaarden en minimumloon bij werk, goed onderwijs en goede medische zorg. De overheid heeft de plicht mensen te beschermen tegen uitbuiting en ongelijke behandeling. Burgers moeten in principe in hun eigen levensonderhoud voorzien. Als dat niet op eigen kracht lukt, en er is niemand die kan helpen, dan biedt de overheid hulp.

Participatie:
In Nederland vragen we alle burgers bij te dragen aan een prettige en veilige samenleving, bijvoorbeeld door te werken, naar school te gaan of door vrijwilligerswerk toe doen. Dat kan in de wijk, op school of in een vereniging. Het spreken van de Nederlandse taal is hierbij heel belangrijk.
*********

Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van bovengenoemde waarden van de Nederlandse samenleving, en dat ik ze graag zal helpen uitdragen. Ik verklaar dat ik actief een bijdrage wil leveren aan de Nederlandse samenleving en reken erop dat ik daarvoor ook de ruimte en medewerking krijg van mijn medeburgers.
[__-__-____], te [____________],
Naam:
Geboortedatum:
Handtekening:

bron: Rijksoverheid

 

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
56 ⁄ 28 =