Transparantie m.b.t. parkeerbeleid in Groningen

Na publicatie van het stuk transparantie bij de gemeente Groningen kreeg de redactie van de Groninger Krant een telefoontje van de afdeling juridische zaken van de gemeente Groningen.

Zeepbel (foto: Mike Tomale)

Een jurist vertelde dat de gemeente Groningen toch echt wel rechtmatig handelt met betrekking tot het geheimhouden van de hoofdstukken over het parkeerbeleid in de Gemeente Groningen en dus het Wob-verzoek af te wijzen. Het indienen van een bezwaar op de afwijzing van het Wob-verzoek mag altijd, maar heeft geen nut, want:

“Op grond van artikel 25 Gemeentewet kan de gemeenteraad geheimhouding opleggen. Dit geldt als een bijzondere openbaarmakingsregeling. Dit betekent dat het opleggen van een geheimhoudingsplicht er toe leidt dat de Wob niet meer van toepassing is op documenten waarop de geheimhouding is opgelegd. Uw verzoek moet dan ook worden afgewezen vanwege de geheimhoudingsplicht, en niet op grond van de Wob. De raad heeft de geheimhoudingsplicht bekrachtigd. Deze duurt voort totdat de raad die opheft. Een en ander betekent dat het financiële gedeelte niet verstrekt mag worden, zolang de geheimhouding niet opgeheven is. De Raad van State heeft meermalen geoordeeld dat de geheimhoudingsregeling opgenomen in artikel 25 Gemeentewet (onder meer ABRvS 11 september 2002) als een bijzondere regeling moet worden aangemerkt. Dat leidt ertoe dat een Wob-verzoek geen betrekking kan hebben op informatie waarvoor op grond van de Gemeentewet een geheimhoudingsbesluit is genomen en dus dat een dergelijk Wob-verzoek moet worden afgewezen.”

“Op grond van de uitspraak van de Raad van State ECLI:NL:RVS:2013:1996 kan een verzoek om openbaarmaking onder omstandigheden tevens worden opgevat als een verzoek tot opheffing van de geheimhouding. Maar dat verzoek moet dan wel zijn ingediend door een belanghebbende. Gezien het onderstaande citaat lijkt de Groninger Krant geen belanghebbende bij dat besluit: zoals evenzeer uit voormelde tussenuitspraak van de Afdeling volgt, zijn besluiten tot het opleggen van geheimhouding en tot het weigeren van de opheffing daarvan primair gericht tot de leden van het college en hebben deze besluiten voor hen rechtsgevolgen, maar is in zijn algemeenheid niet uit te sluiten dat er personen of rechtspersonen zijn die een zodanige betrokkenheid hebben bij stukken waarvan geheimhouding is opgelegd, dat zij door deze besluiten rechtstreeks in hun belangen worden geraakt en zij daarom belanghebbende daarbij zijn.”

Met andere woorden, dit bovengenoemde geeft de gemeente Groningen de mogelijkheid om alles wat men niet in de openbaarheid wil hebben af te sluiten door de gemeenteraad geheimhouding te laten opleggen.

Voor zover dus de transparantie van de gemeente Groningen.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
28 − 2 =