Afronding van het besluitvormings-proces, de Zuidelijke Ringweg

De Commissie Beheer en Verkeer van woensdagavond 11 juni 2013, met mevrouw Nicole Temmink van de SP als voorzitter, was een druk bezochte vergadering met een beladen onderwerk en veel insprekers. Van bijna iedere wijkvereniging of belangengroepering die betrokken is bij de Ring Zuid was er wel een inspreker.

ScreenShot004ScreenShot003Insprekers

Een van de insprekers, de heer Menger, merkte op dat het een beetje slordig was om bijvoorbeeld de Kamminga-variant simpelweg te negeren. Ook het ontbreken van een gemeentelijk vervoersplan vindt Menger een tekortkoming van het gemeentelijk apparaat. Arthur Kamminga benadrukte zijn prettig samenwerken met de Projectgroep maar betreurd dat zijn varianten van tafel zijn. Dat is een keuze. Hij adviseerde de raad  niet bang te zijn voor vertraging.

Bewoners rekenen op hun raadsleden, ook buiten verkiezingstijd

De projectontwikkelaars wonen niet in De Wijert, zelfs niet in Groningen merkt een bewoonster uit De Wijert op. Koester de inbreng van de Groningse burger, zoals de presentatie van Groningen verdient beter. Dat is toch het doel van deze gemeenteraad? Volksvertegenwoordigers horen voor onze belangen op te komen! Het lijkt er op dat inspreekmogelijkheden er alleen maar zijn om burgers aan het lijntje te houden.

De verkeersstroom van 12.000 auto’s per dag over de nieuwe aansluiting op de Vondellaan baart veel bewoners van de Vondellaan zorgen. Ook vraagt men zich af wat dit doet voor de waarde van hun koopwoningen. “Bewoners rekenen op de raadsleden, ook buiten verkiezingstijd” Een historische vergissing gaat gemaakt worden. Alternatieven werden niet onderzocht, waarschijnlijk te duur, maar zelfs dat aspect werd niet onderzocht. Aldus de insprekers.

De raad (samengevat)

PvdD: constateert enorme weerstanden tegen de plannen, goedkoper tunnels zijn wel degelijk mogelijk volgens Menger. Belangen van Stadjers, schone, groene en leefbare stad. Fijnstof problematiek is zeker belangrijk voor kinderen. Er is geen maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt.

Stadspartij: heeft veel vragen. Projectbureau komt nu al met definitieve uitspraken, hoe kan dat? Nieuwe aanvullingen, is dat nog mogelijk? Aansluiting aan de Oostkant? Snelheidsbeperking? Afname fijnstof bij lagere snelheden is nog niet beantwoord door het college.

CDA: blijft consistent wat betreft het nut van de Ring Zuid voor de stad. Stil asfalt en geluidschermen voor het Piccardthof zijn wenselijk. Door verdieping te realiseren worden afritten en aansluitingen moeilijker.

SP: heeft in hoofdlijnen ingestemd met het voorstel. Tientallen jaren heeft het in beslag genomen. SP is niet voor een time-out, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 80 kilometer is maximum haalbaar. Toenemende verkeersdruk op omliggende wijken is binnen de normen. Miljoenen geïnvesteerd in de stad, dus veel werkgelegenheid.

VVD: dynamisch proces. Dankt Kamminga voor zijn varianten. Er waren teveel nadelen en de kosten werden in sommige varianten hoger. Goede doorstroming zorgt voor minder dampen in de lucht bij stilstaan. Sommige insprekers willen terug in de tijd, naar een situatie rond 2009. Niet acceptabel voor VVD. Wat ziet het college als oplossing voor de geluidoverlast voor Piccardthof.

CU: wat is de rol van het college in de stuurgroep? Rijkswegen geen snelheden beneden 80 kilometer? Bij ernstige pijnpunten de snelheid verlagen. Lagere snelheid heeft effect. Druk moet van de flessenhals. Veel asfalt en verminderd groen, waarom?

PvdA: We zitten niet aan het begin van het proces maar op het einde. Puntjes op de ‘i’. Aanleg Esperantostraat zeer wenselijk, niet alleen maar optimalisatie. Jammer dat de Hereweg geen directe aansluiting krijgt op A7 en de A28. Een aansluiting bij de Hereweg ontlast de rest van de stad (waterbedeffect).

Student & Stad: verkeer zal een autonome toename laten zien. Ring ombouwen heeft simpelweg gevolgen. Van het ene dilemma naar het andere. Als optimalisaties niet worden uitgewerkt, wat dan? Hoe aannemelijk is het dat de stuurgroep akkoord gaat met de beslissing van de raad om wél een afrit te realiseren bij de Hereweg. Geen Europese subsidie omdat het project niet duurzaam is.

Fiets gaat er op achteruit terwijl de bedoeling was dat deze vooruit zou gaan. Kan het plan niet verder geoptimaliseerd worden voor fietsers?

GroenLinks: streven naar het beste plan en uitwerking. Resultaten worden toegevoegd aan het tracébesluit, dat wringt. ‘Tachtig is prachtig’ is adagium vanuit het rijk, maar is geen streven. Meer inzichtelijk maken van fijnstof en snelheid. Toetsing is niet volgens de norm van 2015.

Meetapparatuur om fijnstof te meten is niet duur en dat doet men in Maastricht ook. Het belang van de Esperantotunnel is van groot belang voor GroenLinks.

D66: Moties ingediend als zienswijze afgelopen oktober. Aanpak is cruciaal voor de stad. Deksels in het Sterrenbos zorgen voor een verbetering van de reistijd. Reistijdwinst is net zo belangrijk als verkeersaantallen. Herplantplicht is zeker, maar ecologisch doelstellingen blijven een streven.

Het college van B & W, wethouder Paul de Rook

We hebben niet gedanst naar de pijpen van de projectpartners, zoals soms gesuggereerd wordt

In 2007 was er draagvlak voor diverse ideeën en varianten, toen is gekozen voor de verdiepte ligging. Met het Tracébesluit kunnen een groot deel van de onderliggend problemen weg worden genomen.

ScreenShot005De Kamminga-variant is uitgewerkt en doorgerekend door het Projectbureau en getoetst door het college naar de wensen van de raad. Door toename van verkeer op de Vondellaan is deze niet meegenomen (variant 1 en 2). Op basis van de inhoud helpt de Kamminga-variant niet. Bij de Wijert moet er zeker gekeken worden naar de verzachting van negatieve effecten ( gereedschapskist – Blom). Het is een plan op hoofdlijnen wat eind dit jaar gedetailleerder zal worden. Dus voordat de minister een definitieve beslissing neemt is er tijd voor aanpassingen.

Zienswijze wordt bij dit project niet ingediend bij de gemeente Groningen maar bij de minister, samen met de optimalisaties, en de minister reageert daar op. Zo is er de noodzaak van de Esperantotunnel en Groen Plus. De stuurgroep probeert, mogelijk via aanbesteding, alle drie optimalisaties uit te voeren.

Voor het traject Stadspark/Piccardthof wordt naar een oplossing gezocht. Mogelijk geluidsreductie door een dubbele laag asfalt. Over fijnstof maakt men zich zorgen maar de huidige situatie is nu slechter dan dat het gaat worden in de toekomst. Meten is niet nodig volgens het college, maar voor het gevoel zou het in principe kunnen. Modellen voor luchtvervuiling worden getoetst op berekeningen en niet op metingen.

Snelheid verlagen is geen optie voor een extra afrit. Dit zou technisch niet inpasbaar zijn dus wordt ook niet geïnventariseerd. Dit als antwoord op vraag van de ChristenUnie. Wat betreft de herplanting, dat is geen wettelijk eis maar wel een ambitie van het college.
De fiets gaat er weliswaar in zijn geheel op achteruit maar er is een verbetering bij Corpus (9 miljoen). Vanuit de Wijert naar het hoofdstation is nu een slechte fietsroute constateerde de ChristenUnie.

Aardbevingsbestendigheid wordt in kaart gebracht. Het heeft geen gevolgen voor het tracébesluit. Extra kosten hierdoor komen voor rekening van de NAM en het rijk. De 5de variant van Kamminga is nog niet besproken maar wordt bekeken en wordt op teruggekomen.

 

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
34 ⁄ 17 =